21

SEP

Inbreng LOKAAL TILBURG in debat 14 september 2015 winkelrondje en renovatie Stadskantoor 1

LEES OOK

TILBURG | 21 SEPTEMBER | FRANS VAN AARLE

Voorzitter,

Ik wil u mee terugnemen naar juni 2009, op initiatief van de SP en gesteund door het College - met daarin VVD en PvdA - werd een referendum georganiseerd over de komst van de Shopping Mall in Tilburg-Noord. De stad sprak zich in dit referendum uit tegen de Mall en dus automatisch voor behoud en versterking van onze binnenstad en de typisch Tilburgse detailhandelstructuur.

Op uitnodiging van de Kamer van Koophandel [KvK] en de Ondernemers Federatie Tilburg [OFT] komen op 28 september 2009 alle partijen bij elkaar die actief betrokken waren in de strijd tegen de Mall. De winkeliersverenigingen, KvK, OFT, BORT [Bedrijven Overleg Regio Tilburg],  de binnenstadmanager, Stichting Stadskern Binnenstad, vastgoedeigenaren, makelaars, projectontwikkelaars etc..

 

Na twee jaar discussie over de Mall was er eindelijk duidelijkheid. Maar de organisaties wilden doorpakken. Het door BRO-adviseurs opgestelde rapport “Positionering en Ontwikkelingsbeeld Binnenstad Tilburg” bood een helder kader voor versterking van ons centrum en na een sprekende presentatie van de heer Wigman onderschrijven alle partijen unaniem de conclusies en aanbevelingen van dit BRO-rapport uit 2008. Het rapport werd dan ook breed gedragen doordat alle betrokkenen nauw bij de totstandkoming betrokken zijn geweest.

 

De belangrijkste aanbevelingen in dit rapport zijn:

  • nieuwe winkelplannen moeten bijdragen aan versterking van de winkelstructuur in de binnenstad
  • de omgeving van het Stadhuisplein is een uitstekende plek om deze versterking van het kernwinkelgebied te realiseren, een ontwikkeling die zich met name richt op een vernieuwend concept
  • voorwaarde is wel dat deze ontwikkeling niet gedwarsboomd wordt door het realiseren van winkellocaties die “niet complementair” zijn aan het kernwinkelgebied. (“geen ongelukken bouwen buiten de binnenstad”)
  • omdat de detailhandel de kern van het fundament van de binnenstad vormt, moeten alle partijen vanaf het begin nauw betrokken worden bij de uitwerking en realisering van dit ontwikkelingsbeeld.

 

Helaas is het eind 2009 al verkeerd gegaan. Ondanks dat alle belanghebbenden helder aangaven nauw betrokken te willen blijven, werd door de gemeente de regierol niet goed opgepakt. Het enthousiasme om samen aan de slag te gaan ebde langzaam weg, de verkiezingen kwamen in zicht, de wethouder had het schijnbaar te druk met campagnevoeren en weer was er een jaar stilstand in de concurrentiestrijd met andere Brabantse steden. Sterker nog, ook het nieuwe college ging gewoon door met het faciliteren van winkelontwikkelingen die strijdig waren met de aanbevelingen van BRO -Stappegoor en Aabecomplex - en concurrerend met onze winkelstructuur.

 

De kritiek op dit beleid - vanuit met name de KvK, OFT en de binnenstad  - werd alleen maar als lastig ervaren met als dieptepunt de opmerking van de wethouder dat hij niet wilde samenwerken met partijen die een rechtszaak aanspannen tegen de gemeente wegens detailhandelsbeleid dat strijdig is met de geldende detailhandelsvisie.

 

Ondanks mooie beloftes is ook deze wethouder doorgegaan met het niet serieus nemen van de betrokken organisaties, laat vanwege Stappegoor een nieuwe detailhandelsvisie opstellen zonder de partners daarbij te betrekken en nodigt de organisaties pas uit voor een gesprek als de beleidsvisie al vastligt.

 

De inbreng van Nederlands grootste brancheorganisatie Inretail bij de hoorzitting Detailhandel spreekt hierbij boekdelen. Ik citeer: “Tot zover heeft Tilburg ons geen indruk gegeven om tot een samenhangend detailhandels structuurbeleid te willen komen!” Ook het rapport en de conclusies van de Rekenkamer over de Super-XL op Stappegoor laten aan duidelijkheid niets te wensen over.

 

Ook nu weer - rondom de besluitvorming Renovatie Stadskantoor 1 en winkel-rondje - is de kritiek niet van de lucht. Het proces deugt niet, partners en belanghebbenden zijn niet of nauwelijks gehoord, niet in het besluitvormingsproces betrokken en voelen zich dan ook niet serieus genomen. De vraag van een bewoonster aan het Stadhuisplein “of de gemeente nog wel respect heeft voor de bevolking van onze stad” zegt genoeg.

 

Eerste en misschien wel belangrijkste vraag aan de wethouder is dan ook waarom het college het advies van BRO, en het concrete aanbod van alle belanghebbenden in september 2009, om samen aan de slag te gaan ter versterking van onze binnenstad niet heeft opgevolgd en waarom het college niet de regie heeft genomen om de partners vanaf het begin erbij te betrekken en samen te werken aan de uitwerking en concretisering van het breed gedragen rapport “Positionering en Ontwikkelingsbeeld Binnenstad Tilburg” ?

 

Waarom heeft het zes jaar moeten duren voordat deze gebiedsontwikkeling Stadhuisplein eindelijk op tafel ligt?

 

Voorzitter,

Sinds mijn komst in de Raad heb ik via TVP en later Lokaal Tilburg in een jaar tijd 15 moties/voorstellen ingediend met als belangrijkste doel de binnenstad te versterken en de detailhandel door de crisis te helpen. Een jaar geleden hebben wij al gewaarschuwd dat er in de plannen van “Dedrie”  te weinig rekening wordt gehouden met het cultuurhistorisch belang van Stadskantoor 1, het Paleis-Raadhuis en de omgeving. Ik citeer uit ons voorstel:  “de ontwikkeling van de Tilburgse  binnenstad verdient een gedegen afweging door vanuit historisch besef te kijken naar de hedendaagse realiteit.” Dat voor het gewenste winkelrondje helemaal geen 5.000 M2  aan ons Gemeentehuis moet worden vastgeplakt. Wij laten het toch ook wel uit ons hoofd om de andere gebouwen rondom ons stadsforum zoals Schouwburg, Concertzaal of Heikese kerk ineens van nieuwe gevels te voorzien?

 

Dat wij moeten kiezen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit, dat de moderne consument vraagt om sfeer en beleving, aantrekkelijke openbare ruimtes waarin men kan verblijven in een rustgevende groene omgeving, hoogwaardige horeca, “schoon,heel en veilig”. Onze moties voor het actualiseren van de binnenstadvisie, de zondagochtendmarkt, historische routes, monumenten, na-oorlogserfgoed, ondergronds bevoorraden, behouden stadswinkel in Stadskantoor 1 en winkelrondje 3.0 zijn voorbeelden waarbij wij steeds het college opriepen verder te kijken en te luisteren naar de stad.

 

Voorzitter,

Op 19 mei 2014 dienden wij de aanvaarde motie in om de binnenstadsvisie van BRO te actualiseren, waarom heeft het bijna een jaar - april 2015 - moeten duren voordat de opdracht werd verstrekt en waarom is niet voldaan aan de opdracht in deze motie om dit te doen “in goed overleg en in samenwerking met partners als BMT, OFT, KvK, BORT, zoals gebruikelijk was bij eerdere visies?

 

Waarom wordt er al wel veel geld uitgegeven aan onderzoeken en ontwerpen voor de renovatie van ons Stadhuis maar worden de omwonenden niet tijdig geïnformeerd met als argument dat besluitvorming nog niet heeft plaatsgevonden?

 

Heeft de wethouder kennis genomen van de reactie Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg [OBT]? Hun angst voor het verplaatsingen van bestaande winkels met nog meer leegstand in Heuvelstraat en het Pieter Vreedeplein, hun pleidooi voor een functiemix en hoogwaardige openbare ruimtes maar vooral ook het behouden van de stadswinkel en de bibliotheek op de huidige locaties in het hart van de stad?

 

Ook het OBT ziet in dat beleving niet afhankelijk is van grootschalige trekkers maar van de bouwstenen die wij al eerder hebben aangedragen. Waarom blijft de wethouder vasthouden aan nog meer kwantiteit terwijl aan de eerdere voorwaarde van één grote trekker door de komst van Primark al is voldaan?

 

Ook Citymarketing is enthousiast over het dwaalgebied en ziet hier met name de kansen voor het versterken van de aantrekkingskracht van onze binnenstad. Ook bij het toekomstperspectief voor de kermis wordt veel waarde gehecht aan de belevingswaarde van onze binnenstad en “citydressing”. Waarom blijft u tegen beter weten in vasthouden aan kwantiteit in plaats van kwaliteit?

 

In uw motivatie verwijst u naar de inbreng van de “Hoorzitting Detailhandel” maar een half jaar later vraag ik mij af wat er concreet is gedaan met de aanbevelingen op het gebied van leegstandsbestrijding, het clusteren van winkels of het actief op zoek gaan naar nieuwe, onderscheidende winkelformules?

 

© 2015-2016 Lokaal Tilburg