30

OKT

Zorgen bewoners Reeshof omtrent Wilhelminakanaal

LEES OOK

TILBURG | 30 OKTOBER | REDACTIE

De afgelopen dagen heeft LOKAAL TILBURG intensief contact gehad met een groep bezorgde bewoners van de Reeshof omtrent de gevolgen van de verbreding en verdieping van het Wilhelmina kanaal. Op verzoek van LOKAAL TILBURG heeft deze groep een brief opgesteld.

Geachte Raadsleden,

 

Onze zorgen

Als betrokken bewoners van de Reeshof vragen wij uw aandacht voor onze positie in relatie tot de verbreding, verdieping en peilverlaging van het Wilhelminakanaal. Wijkbewoners waaronder wijzelf hebben in de periode 2009 tot medio 2015 enkel geruststellende reacties gekregen van projectleiders, omgevingsmanagers van Rijkswaterstaat en de Gemeente Tilburg. De grondwaterstand zou nauwelijks dalen omdat een infiltratiesysteem zou worden aangelegd. De complexiteit van de materie in combinatie met de geruststellende berichten zullen reden zijn geweest van het feit dat er destijds maar in zeer beperkte mate gebruik is gemaakt van de inspraak- en bezwaarprocedure van de m.e.r.-procedure (2010).

Tot onze verbazing lezen we augustus 2015 in de krant dat de verlaging veel groter is, het infiltratiesysteem niet helpt en er wel risico’s zijn in relatie tot zettingsschade en schade aan natuur. Eigenaren van opstallen worden mogelijk jarenlang met zettings-, funderingsproblemen en risico’s daarop opgezadeld. Dit alles blijkt aan het rollen te zijn gebracht door een deskundige medebewoner. Daar zijn we hem dankbaar voor, maar ons vertrouwen in Rijkswaterstaat en de Gemeente Tilburg is wel geschaad zoals u zult begrijpen. Vervolgens blijft het stil en zijn we als bewoners tot op heden niet nader geïnformeerd.

 

Een nieuwe situatie

De thans verwachte effecten zijn blijkbaar zoveel groter dat Rijkswaterstaat, gemeente Tilburg en provincie Noord-Brabant maatregelen aankondigen en de gemeente Tilburg € 24 tot 48 miljoen alloceert. Hieruit blijkt dat zij het blijkbaar niet verantwoord vinden om de werken uit te voeren zoals voorgenomen. Wij waarderen dat, maar hierdoor ontstaat naar onze mening een geheel nieuwe situatie, waarbij de risicomarges zoals weergegeven in het MER-2010 maatgevend horen te blijven. Deze risicomarges zijn immers onderdeel geweest van een inspraakprocedure. Wij zijn van mening dat de risicomarges niet mogen worden verhoogd, anders dan de uitgangspunten zoals in de m.e.r.-rapportage waarover u destijds een besluit genomen heeft. Het verhogen van risico-marges zien wij als het veranderen van de spelregels tijdens het spel. Volgens ons is dit in strijd met het wettelijk kader voor een zorgvuldige besluitvorming en risico-afweging.

 

Onze vragen

Wij vragen de gemeente Tilburg binnen haar verantwoordelijkheid de volgende stappen te nemen:

 

1. Tijdspad en termijnen:

In samenwerking met RWS moet er zo spoedig mogelijk een afspraak worden gemaakt over het tijdspad na het openbaar maken van het nieuwe onderzoek. Daarbij moet voldoende tijd zijn om het besluitvormingsproces zorgvuldig vorm te geven en dit beslist niet door termijndruk vanuit de projectafwikkeling te belemmeren. Ook moeten de bewoners van de betrokkenen delen van Tilburg langs het Wilhelminakanaal worden geïnformeerd en dient er een oplossing te worden gekozen die garanties biedt ten aanzien van het behoud van het huidig woongenot.

 

2. Onafhankelijk advies t.a.v. risico’s en mogelijke oplossingen:

Wij vragen daarboven de gemeente Tilburg een onafhankelijke toetsing op de volgende onderdelen in opdracht te geven. Dat houdt in de onafhankelijke toetsing van het in opdracht van Rijkswaterstaat opgestelde rapport als ook verder onderzoek op de volgende onderdelen als die volgende vragen mogelijk niet of niet voldoende in het rapport worden belicht:

 

2.1.  Hoeveel daalt de grondwaterstand, en hoeveel erger is dat dan eerst gedacht?

 

2.2.  Hoe zeker is de voorspelling van zettingsschade? Hoe groot is het risico, en de impact van zetting? Hoeveel objecten, betreft het, en welke? Hoe voorkomen we “Groningse toestanden” waarbij de bewijslast bij de bewoners ligt in relatie tot nulmeting en schade als ook mogelijke waardedaling. Hierbij vragen we met klem dat ook de gemeente op dit punt expertise binnenhaalt. We rekenen erop dat de kosten van een erkende nulmeting in alle risicogebieden worden bekostigd door de "veroorzaker".

 

2.3. Welke technische oplossingen zijn mogelijk waarmee de grondwaterstandsverlaging in de omgeving wordt beperkt tot het niveau in het milieu-effecten rapport. Wij willen weten hoe het zit met de technische haalbaarheid en kosten en vragen de gemeente ook hiervoor zelf een externe deskundige in te schakelen.

 

3. Open en transparante besluitvorming

De verdere besluitvormingsprocedure moet open en transparant verlopen. Dat betekent, dat gezien de omvang van de problemen en daarmee verbonden onzekerheden, niet alleen naar één scenario of optie wordt gekeken, maar meerdere mogelijke scenario's bij de besluitvorming serieus worden meegenomen zoals:

 

3.1. Geschikt maken van Sluis II voor categorie 4 schepen.

 

3.2. Benodigde maatregelen om de grondwaterstand op het huidige niveau te garanderen.

 

3.3. Uitvoering zonder maatregelen. Als blijkt dat de onzekerheden en/of risico’s aanzienlijk zijn vergroot op alle eerder in deze brief aangegeven aandachtsvelden in relatie tot de eerste m.e.r. procedure, vragen wij de gemeente Tilburg een inspraakprocedure in gang te zetten. Wij vragen de gemeenteraad hier een leidende positie in te nemen en zich niet te laten passeren door derden zoals het wettelijk bestel (Algemene wet bestuursrecht, Algemene beginselen van behoorlijk bestuur) dat vereist bij kwesties met een dergelijke impact.

 

4. Kosten/Baten, versus milieu-effecten

Bij het nemen van de beslissing dienen bovendien steeds alle kosten en baten van de mogelijke oplossingen in de analyse te worden betrokken, inclusief niet direct in geld waardeerbare elementen. De transparante besluitvormingsprocedure moet ook een bredere discussie inhouden met betrekking tot de verschillende scenario’s met schaderisico’s, inclusief alle mogelijke bijwerkingen zoals bij voorbeeld waardedaling van huizen en grond, schade aan natuur, schade aan bomen, risico op droogvallen waterpartijen in de zomer, milieu- en gezondheidsrisico’s door zware metalen bij infiltratie, enz..

 

5. Monitoring

Bij het maken van keuzes en beslissingen dient tevens aandacht besteed te worden aan de monitoring van de effecten die een te kiezen oplossing heeft binnen het volledige risicogebied, maar ook daarbuiten in verband met onzekerheden daarin. Monitoring zal niet alleen uit een geüniformeerde nulmeting moeten bestaan, maar er zal ook periodiek op een deugdelijke wijze onderzoek gedaan moeten worden naar de effecten en gevolgen als gevolg van de ingreep. Een beheersituatie en monitoring zijn op de lange termijn een kosten intensieve aangelegenheid die geld blijft vereisen. Een oplossing waarbij voorzien wordt van de handhaving van de waterstand kent deze onzekerheden in veel mindere mate en houdt uw financiën ook op langere termijn beheersbaar.

 

Tot slot

Wij willen benadrukken dat wij niet tegen de wegwerkzaamheden aan het Wilhelminakanaal zijn. Wat wij vragen is een zorgvuldige en transparante besluitvormingsproces nu dat er een nieuwe situatie is ontstaan en de risico’s veel groter zijn dan tijdens de m.e.r. procedure gedacht en gecommuniceerd. Wij zijn van mening dat die door ons voorgestelde stappen in lijn liggen met de "Algemene beginselen van behoorlijk bestuur”. Maar niet alleen uit een formeel perspectief is nu een zorgvuldige en transparante besluitvormingsproces vereist. Het is ook in het belang van de gemeente Tilburg, Rijkswaterstaat, provincie Noord-Brabant, het bedrijfsleven en de bewoners, dat hier zorgvuldig wordt afgewogen. Dit om schade te voorkomen, die later met nog veel meer financiële middelen en politieke, stedelijke en zelfs landelijke gezichtsverlies nauwelijks meer te repareren is.

 

Bezorgde bewoners van de Reeshof, die verwachten te vallen binnen het risicogebied van de ingreep

© 2015-2016 Lokaal Tilburg